Oliena Studio: Language recovery after stroke

Oliena Studio

Home   Index   Español   Italiano   Sardu   English   PDF

  <<   Ciau!   >>  

Amedeo Amedeo2

Ciau!   –   Saludi!   –   Bonanoti.   –   Comenti t'intendis?   –   A si biri chitzi.   –   Comenti s'intendit?   –   Si bieus.   –   A si biri.   –   Si bieus apustis.   –   A si biri chitzi.   –   A cras.   –   Grátzias.   –   Grátzias, e tui?   –   Grátzias, e fustei?   –   Andat beni.   –   Prexeri miu.   –   Setzidí!   –   Setzeisí!   –   Ita si potzu cumbidai?   –   Ita ti potzu cumbidai?   –   Ita ti pongu in su pratu?   –   Bollu bessiri.   –   Bollu andai a mari.   –   Bollu biri a Maria.   –   Bollu fai sa spesa.   –   Bollu andai a su bar.   –   Bollu andai a ristoranti.   –   Dona atentzioni!   –   Beni!   –   Nara!   –   Fai biri!   –   Lassamí pensai!   –   Donamiddu!   –   Ascurta!   –   Faíddu!   –   Papa!   –   Bufa!   –   Lassaddu!   –   Spostadí!   –   Bistidí!   –   Bai!   –   Bessi!   –   Torra a lestru!   –   No ddu fatzas!   –   No bufis meda!   –   No papis meda!   –   No ci pensis!   –   No siast in pensamentu!   –   No ci andist!   –   No bessast imoi!   –   Grátzias.   –   Ita est?   –   Ti praxit?   –   Ti praxint?   –   Poita?   –   Candu?   –   Si podit?   –   Intra!   –   Beni arribaus!   –   Po prexeri!   –   Fai sa caridadi!   –   Faeimí su prexeri!   –   Teni passiéntzia!   –   Agiudamí!   –   Mi dispraxit.   –   No fait nudda.   –   Seu dispráxiu.   –   Scusidimí.   –   Bon appetitu!   –   Bonu fin'e cida!   –   Bonu biaxi!   –   A cent'annus!   –   Bona pasca!   –   Bona paschixedda!   –   Bon'annu nou!   –   Diaderus?   –   Cessu!   –   No fait a ddu crei!   –   Cos'e macus!   –   Eja?   –   Tropu togu!   –   No ci creu!   –   Naramí totu!   –   Bai e circa!   –   A cabonu mannu!   –   Ah!   –   Oh!   –   Boh?   –   Ne'!   –   E intza'?   –   Oci!   –   Ajó!   –   Eja!   –   idea   –   problema   –   possibilidadi   –   arrexoni   –   fatzilidadi   –   sciri   –   pensai   –   crei   –   bolli   –   arrexonai   –   progetai   –   detzidi   –   fácili   –   difícili   –   possíbili   –   imposíbili   –   simpli   –   Podid'essi.   –   domanda   –   arrespusta   –   ambasciada   –   ciaciarra   –   propónnida   –   contu   –   fueddai   –   domandai   –   arrespundi   –   cianciarrai   –   interrumpi   –   'ta lástima!   –   'ta disprexeri!   –   'ta disisperu!   –   eja   –   no   –   própriu diaici   –   mai   –   nudda   –   beni   –   mali   –   cuntentu   –   balossu   –   stravanau   –   luxenti   –   sbeliadori   –   primorosu   –   mellus   –   peus   –   óttimu   –   péssimu   –   assurdo   –   stramu   –   No fait a ddu crei!   –   ghetau a pari   –   arrorosu   –   No fait a ddu suportai!   –   Fait piedadi!   –   Putzi putzi!   –   Tocaus ferru!   –   Est andada mai.   –   No biu s'ora de ti biri.   –   Lassa a perdi!   –   Citi!   –   Ita ses faendi?   –   Calandi is manus!   –   Ajó, movidí!   –   C'at amancai atru!   –   Si dd'apu nau craru.   –   Dd'apu scapau a cagai.   –   Est abarrau a buca oberta.   –